ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ BARIST.IO

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Баристио ООД (www.barist.io), наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: Баристио ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков No 23, бл. С-11, ет. 1, ап. 2
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков No 23, бл. С-11, ет. 1, ап. 2, www.barist.io
Данни за кореспонденция: гр. София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков No 23, бл. С-11, ет. 1, ап. 2, info@barist.io.
(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: Доставчикът осигурявa на ползвателя промоционални условия на топли напитки за консумация на място в партньорската мрежа на доставчика при условия, подробно описани в уеб сайта и мобилното приложение.
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.
(3) Плащанията към доставчика стават само по електронен път, по един от следните начини:

  • Плащане с кредитна или дебитна карта;
  • Плащане с PayPal.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. Веднага след регистрация чрез профил в уеб социални мрежи или други мрежи се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) В потребителския акаунт на ползвателя се съдържа информация за избрания от него абонаментен период за ползване на услугата и текущия статус на абонамента.
(2) Устройствата, чрез които може да бъде използвана Услугата, са мобилни устройства (смартфони и таблети).
(3) Услугата може да бъде използвана единствено при наличие на постоянна интернет свързаност на съответното устройство, чрез което същата ще се ползва.
(4) Активирането на услугата се осъществява в срок до един час след като Доставчикът е получил заплатената от ползвателя такса за използването й за определен абонаментен период.
(5) Абонаментният период за ползване на услугата е 1, 3, 6 или 12 месеца, по избор на ползвателя и започва да тече от активирането на услугата
(6) Първоначално избраният абонаментен период за ползване на услугата се посочва от ползвателите при извършване на регистрацията съгласно чл. 5, ал.1, като впоследствие ползвателите могат да променят избрания от тях абонаментен период за ползване на услугата. Промяната на абонаментния период се прилага за ползване на услугата след изтичането на вече заплатения абонаментен период.
(7) С изтичането на съответния абонаментен период, от кредитната, респективно дебитната карта на ползвателите се удържа автоматично следваща такса съобразно абонаментния период, посочен в потребителския им акаунт. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до изтичането на съответния платен абонаментен период краен потребител изрази по указания в сайта www.barist.io начин желанието си да не бъде извършено посоченото удържане. В този случай предоставянето на услугата се спира с изтичането на текущия абонаментен период и се възобновява със заплащане на следваща абонаментна такса.
(8) В случай че автоматичното удържане по ал. 7 на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно и същата не е заплатена по друг начин, предоставянето на услугата се спира до заплащането на такса за ползване на услугата.
(9) Доставчикът може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена такса, дължима за използване на услугата, чрез ваучер и/или промоционален код. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер и/или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат настоящите Общи условия.
(10) Ползвателите, които се регистрират за първи път, получават възможност да ползват услугата в рамките на еднократен тестов период. Тестовият период по предходното изречение започва да тече от активирането на услугата, което се осъществява веднага след регистрацията
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://barist.io/terms.php, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 10. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 11. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 12. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 13. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Доставчика, като за предоставянето на услугата Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, три имена, и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 7 или по друг начин при ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
Чл. 14. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. (1) Страните сключват договор за неопределен период от време. Представяната Услуга ще бъде активна единствено в съответствие с избрания и заплатен от ползвателя абонаментен план.
(2)Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните по всяко време, с което те заявяват, че нямат претенции една към друга.
(3) Ползвателят има право да прекрати договора чрез изпращане на писмено известие до доставчика. Ако ползвателя прекрати договора преди изтичането на заплатения от него абонаментен план, той може да претендира връщане на неизползваната сума за остатъка от периода на договора.
(4) Доставчика има право да прекрати едностранно и без предизвестие договора с потребителя, без да дължи връщане на платени от потребителя суми или друго обезщетение, в случай че се е установило нарушение на настоящите Обши условия от страна на потребителя.
(5) В случай на прекратяване на договора от страна на потребителя поради несъгласие с публикувани нови Общи условия, на връщане подлежат пропорционална част от предплатените до края на срока на договора суми, които ще останат неизползвани.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 08.11.2016 г.